Om in aanmerking te komen voor een inschrijving als Registerpensioenadviseur (RPA) dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:
 

1. In het bezit van het diploma Wft-Pensioenverzekeringen;
2. U beschikt over minimaal vijf jaar werkervaring als pensioenadviseur;
3. Onderschrijven van de RPA gedrags- en beroepsregels;
4. Voldoende beroepsaansprakelijkheidsverzekering; 
5. Nakoming van de betaling van de jaarlijkse contributie.

Onderneming **
Alhoewel het RPA een persoongebonden register is, stelt de erkenningsregeling toch ook een aantal (aanvullende) voorwaarden aan de onderneming waarbinnen met werkzaam is als pensioenadviseur. Met name de betrouwbaarheids- en deskundigheidseisen kunnen alleen voldoende tot hun recht komen, wanneer ook de onderneming waarbinnen de pensioenadviseur werkzaam is, deze voorwaarden onderschrijft. Deze voorwaarden zijn:
De onderneming waarin de aanvrager actief is, is in het bezit van een vergunning als adviseur of bemiddelaar van pensioenverzekeringen afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten.

We beseffen ons dat startende pensioenadviseurs niet aan de bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen. Na 1 januari 2017 is het binnen de erkenningsregeling RPA dan ook mogelijk om een aspirant-lidmaatschap aan te vragen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

1. werkzaam op het vakgebied pensioen (in brede zin); en
2. het diploma Wft pensioen behalen binnen een maximale periode van 3 jaar; en
3. onderschrijven van de RPA gedrags- en beroepsregels.

Aspirant-leden mogen de titel RPA nog niet voeren, maar hebben wel toegang tot de masterclasses van het RPA.

Indien u niet meer aan de criteria voldoet, dient men dit per omgaande aan het secretariaat van de Stichting te melden. Aan het einde van ieder kalenderjaar controleert de SAR door middel van een steekproef of men nog voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt uitschrijving uit het register.

Aanvraag verklaring omtrent het gedrag
Voorheen kon men deze verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen bij de gemeente waarin men woonachtig is, zonder dat daar aanvullende informatie voor overlegd behoefde te worden. Gemeenten geleiden de aanvraag tegenwoordig door naar het ministerie van Justitie, waarbij de instantie waarvoor de verklaring benodigd is de aanvraagformulieren moet invullen, van een toelichting moet voorzien en ondertekenen. Als men een VOG wil aanvragen, kan men dat het beste doen door het secretariaat van de SAR de volgende gegevens toe te sturen, NAW-gegevens, geboorteplaats en -datum, voornamen voluit, bsn-nummer, telefoonnummer en e-mailadres. Het secretariaat vult het aanvraagformulier voor u in en voorziet het van de nodige bijlagen. Vervolgens stuurt het secretariaat het ingevulde formulier en de bijlagen aan de aanvrager terug en kan deze de aanvraag indienen bij de gemeente waarin men woonachtig is. Het secretariaat van de SAR ontvangt graag een kopie van de VOG per mail.