Gedragscode

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft voor alle bij haar aangesloten erkenningsregelingen een Reglement Beroepsuitoefening en een Tuchtreglement opgesteld. Iedere ingeschrevene onderschrijft deze reglementen. Deze reglementen kunt u downloaden op de website van de SAR. Een belangrijk aspect in het Beroepsreglement is dat de ingeschreven RPA verklaart dat hij zich bij zijn advisering laat leiden door het belang van zijn klanten en dat hij volledig vrij is in de advisering van klanten inzake het risicomanagement, het verzekeringsprogramma en de wijze waarop en bij welke risicodragers verzekeringen gesloten worden. en/of andere financiële producten.

Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de zaken die zijn omschreven in het Beroepsreglement:

  1. Een RPA onderschrijft deze gedragscode en zal daarmee in overeenstemming handelen. Hij zal te allen tijde voldoen aan de eisen zoals gesteld in het beroepsreglement voor zover die op zijn inschrijving betrekking hebben.
  2. Een RPA adviseert en verleent zijn diensten naar eer en geweten en zal hierbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Hij zal naar beste weten en kunnen de belangen van zijn cliënt behartigen.
  3. Een RPA zal zijn cliënt uitsluitend adviseren en van diensten voorzien op gebieden waarop hij deskundig is. Hij zal zijn deskundigheid behouden en vergroten door zich voortdurend bij te scholen. Hij zal de richtlijnen die de SAR hem daartoe geeft, naleven.
  4. Een RPA zal zijn cliënt informeren over de werkzaamheden die hij voor hem zal verrichten en over de wijze waarop hij voor deze werkzaamheden wordt beloond.
  5. Een RPA zal met de aan hem toevertrouwde gegevens van en informatie over een cliënt discreet omgaan.
  6. Een RPA onthoudt zich van onjuiste en misleidende uitlatingen in zijn advisering en uitlatingen.
  7. Een RPA zal zich in en buiten de uitoefening van zijn beroep onthouden van uitlatingen en gedragingen die schade kunnen toebrengen aan de eer van de beroepsgroep.
  8. Een RPA of een derde die zich geschaad voelt door de gedragingen of uitlatingen van een andere ingeschrevene en van mening is dat deze in strijd heeft gehandeld met deze Gedragscode kan hierover een klacht neerleggen bij het Bestuur van de SAR.


Het bestuur van de SAR kan ook zonder klacht van een RPA het handelen van een RPA toetsen aan de gedragscode en conform het beroepsreglement een sanctie opleggen.