De Stichting Assurantie Registratie heeft de normen en waarden waaraan ingeschrevenen van haar erkenningsregelingen zich committeren vastgelegd in een Reglement Beroepsuitoefening en een Reglement Tuchtzaken. Hiermee geeft de SAR meer inhoud en invulling aan de voorwaarden die zij stelt in het kader van integriteit en beroepshouding.

De SAR heeft bij het opstellen van beide reglementen vijf belangrijke uitgangspunten geformuleerd.

 1. Voor alle erkenningsregelingen geldt één reglement voor de beroepsuitoefening en tuchtzaken.
 2. De normen en waarden waaraan de beroepsgroepen zich committeren berusten op drie pijlers:
  1. Vaardigheden: de deskundigheid (opleidings- en diploma-eisen) en de capaciteit om de aangeboden dienstverlening goed uit te voeren;
  2. Integriteit: voldoen aan wet- en regelgeving, het klantbelang centraal stellen, transparantie inzake het advise (gebonden of ongebonden);
  3. Professioneel gedrag: gedrag dat overeenstemt met de eer en de waardigheid en het op een correcte manier aangaan, instandhouden en beëindigen van een klantrelatie.
 3. Een klachtencommissie beoordeelt alleen het gedrag van ingeschrevenen bij de SAR. Voor een inhoudelijk oordeel moet de klagende partij zich richten tot het Kifid of de rechter.
 4. Een klachtencommisise moet objectief, onafhankelijk en deskundig zijn.
 5. Een klachtencommissie moet werken volgens een transparante procedure.

Deze reglementen zijn gepubliceerd op de website van de SAR.