Nieuwsbrief RPA - juni 2020

Datum: 2020-06-22, Categorie: Nieuws

In januari 2020 hebben wij u een nieuwsbrief gestuurd waarin wij vooruitblikten op het jaar 2020. Met daarin de belofte aan u om het RPA dit jaar opnieuw op de kaart te zetten met onder meer extra opleidingen, een sterkere uitstraling naar de markt en het werkveld. En vervolgens ging de wereld als het ware op slot. Onze update-dag op 18 maart jl. moest worden geannuleerd. Een dag waar we naar uitgekeken hadden om iedereen weer te ontmoeten en wat ook een moment was om onze plannen en voornemens aan jullie toe te lichten. In plaats daarvan hebben we in de maanden die achter ons liggen gewerkt aan het neerzetten van inhoudelijke webinars, het delen van informatie via LinkedIn en het verder uitwerken van het toekomstig beleid. Dat alles met in het achterhoofd de hoop dat iedereen in het register gezond zou mogen blijven, want uiteindelijk is dat voor iedereen het belangrijkste! In deze nieuwsbrief geven we u een update over de stand van zaken.

Webinars
In de maand mei hebben we een viertal webinars georganiseerd. Deze webinars zijn door het RPA zonder kosten aangeboden en als extra aanvulling op het PE-programma. Gebleken is dat we hiermee aan een behoefte tegemoet gekomen zijn. We hebben dan ook besloten om ieder jaar een aantal relevante webinars aan te bieden.
Het webinar "Samen door de crisis" door Monica Swalef is tweemaal georganiseerd. Daarin stond de vraag centraal hoe we met zijn allen het nieuwe normaal gaan invullen. De conclusie is dat we dat alleen samen kunnen doen en dat we als RPA onze relaties goed terzijde zullen, kunnen en moeten staan in de soms moeilijke problematiek die de corona-crisis met zich meebrengt. Via de site van Swalef kunt u desgewenst het nieuws over dit onderwerp volgen via de link Swalef: corona en pensioen.

Erik van Toledo heeft een tweetal webinars verzorgd over "Lijfrenten in de praktijk" en de "Fiscale behandeling van saldolijfrenten en afrekenverplichting per 31 december 2020". Erik zal in het najaar ook een aantal Masterclasses voor ons verzorgen binnen de reguliere PE-cyclus. Hierbij worden de volgende onderwerpen ingepland: ontslagrecht en fiscaliteiten rond ontslagvergoeding en Oudedagsvoorzieningen en de ondernemers/ZZP'er, de attentiepunten en de (on)mogelijkheden. U ontvangt automatisch een e-mail als de inschrijving voor deze sessies wordt geopend.

Heeft u de webinars gemist? U kunt de presentaties opvragen bij het secretariaat, via info@registerpensioenadviseur.nl.

UPDATEDAG: De derde donderdag van september!
Gezien de ontwikkelingen ten aanzien van het Corona-virus maken we een voorbehoud voor de organisatie van deze middag. We hopen dat we in de komende weken meer duidelijkheid krijgen over de verdere versoepeling van de maatregelen. Dan pas kunnen we het besluit nemen om een dergelijke grotere sessie te organiseren. Wat we in ieder geval zullen doen, mocht deze bijeenkomst niet kunnen doorgaan, is een aantal kleinere sessies organiseren waarbij we actualiteiten en de impact van de Troonrede op uw pensioenadviespraktijk zullen toelichten en analyseren. De bedoeling van de grotere bijeenkomsten in het voorjaar en najaar is dat deze zonder extra kosten voor u worden georganiseerd. Als we over moeten gaan naar kleinere sessies zullen we echter moeten besluiten om hiervoor toch kosten in rekening te brengen en we zullen ze dan ook laten meetellen voor de PE-punten.

Voortgang masterclasses (PE-sessies)
Inmiddels zijn we weer van start gegaan met de reguliere PE-kalender. Uiteraard met inachtneming van de voorschriften van het RIVM en in nauw overleg met de betrokken locaties. Bij de bevestiging voor de PE-sessies ontvangt u een overzicht wat deze maatregelen voor u inhouden. Heeft u gezondheidsklachten en/of te maken met een 'verminderde weerstand' van uzelf of familieleden waardoor u niet in staat bent om fysieke bijeenkomsten te volgen? Neem dan contact op met het secretariaat via info@sar.nu! Dan zoeken we samen met u naar een oplossing.

Onze doelstelling blijft onverminderd om inhoudelijk zeer goede bijeenkomsten aan te bieden, waarin men in een kleine kring van gelijkgestemden kennis opdoet die werkelijk te gebruiken zijn in uw beroepspraktijk. Omdat we de kwaliteit van de PE-cyclus nauwlettend willen monitoren verzoeken we u om de enquête die u na afloop ontvangt ook daadwerkelijk in te vullen. Daarbij ook het verzoek om aan te geven welke onderwerpen u graag opgenomen ziet in de toekomstige PE-kalender.

Voor het behoud van de titel Registerpensioenadviseur moet u per jaar twee masterclasses en/of workshops bijwonen. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Doe dit dan alsnog! U kunt zich via uw mijn.sar.nu account aanmelden voor de permanente educatie. Hiermee komt u op de overzichtspagina met de masterclasses. De sessies met het RPA-logo zijn bestemd voor u als RPA. Heeft u nog geen mijn.sar.nu account, of bent u het wachtwoord kwijt? Stuur dan een e-mail naar info@registerpensioenadviseur.nl of klink op "wachtwoord vergeten" onder het inlog scherm.

In gesprek
Adfiz
We kunnen u melden dat er een samenwerking tot stand is gekomen met Adfiz als het gaat om kennisuitwisseling, belangenbehartiging en beleidszaken. Er is periodiek overleg met Adfiz over zaken die raken aan pensioenadvies. Wel zijn wij op zoek naar mensen die ons willen bijstaan bij het signaleren van actuele zaken die betrekking hebben op het vakgebied pensioen en inkomen en daar waar nodig standpunten hierover kunnen verwoorden. Een zogenaamde 'kennisgroep'. Zeker met de verwachte impact van het pensioenakkoord hebben we behoeve aan mensen die ons helpen als we een vraag voorgelegd krijgen die hierop betrekking heeft en waar om een vakinhoudelijke mening gevraagd wordt. Heeft u interesse? Laat het ons weten via info@registerpensioenadviseur.nl.

Auxellium
Daarnaast hebben we onder andere gesprekken gevoerd met de Auxellium Adviesgroep. Zij geven advies, ondersteuning en trainingen aan kleine tot middelgrote accountantskantoren die werkzaam zijn in het MKB-segment. Accountants zijn immers de vertrouwenspersoon van ondernemers; zij vormen vaak het eerste aanspreekpunt en moeten bijna van alle markten thuis zijn. We hebben in het gesprek aangegeven dat we graag een verwijzing naar het RPA zouden willen zien als men vanuit de achterban vragen heeft over pensioenadvies aan het MKB.
In de nabije toekomst zullen we meer van dit soort gesprekken aangaan om het RPA op de kaart te zetten bij organisaties die zich bezighouden met advisering aan het MKB, waaronder specifieke brancheorganisaties.

Nieuwsbrief
Vanaf de eerste week van juli 2020 ontvangt u een periodieke nieuwsbrief met een overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioen en inkomen. Deze nieuwsbrieven zullen benaderbaar blijven in een online-bibliotheek die te benaderen zal zijn via het mijn.sar.nu account, net als de presentaties en eventuele opnames van webinars. Daarmee creëren we een voor u een schat aan relevante informatie die betrekking heeft op de beroepspraktijk. Deze service zullen we zonder extra kosten aan u beschikbaar stellen. De Stichting Assurantie Registratie zal meer van dergelijke initiatieven gaan ontplooien voor haar registers, omdat kennisdeling een belangrijke pijler is onder haar statutaire doelstellingen.

Naamsbekendheid RPA
Heeft u een collega die je wilt laten kennismaken met het RPA? Dat kan! Als u contact met ons opneemt kunnen we er voor zorgen dat uw collega een masterclass of workshop kan bijwonen! Natuurlijk vanuit de hoop dat die collega besluit om zich ook aan te sluiten bij het RPA. Waarom? Het RPA is een herkenbaar keurmerk wat aan collegae en klanten laat zien dat men aan hogere eisen voldoet. Maar zeker ook omdat het toegang geeft tot een hoogwaardig aanbod van cursussen en opleidingen, waaronder twee gratis update-dagen per jaar en daarnaast ontvangt men met grote regelmaat actuele informatie die relevant is voor uw beroepspraktijk met betrekking tot Pensioen en Inkomen. En natuurlijk omdat men deel wilt uitmaken van een netwerk van vakgenoten die net als u hun werk zeer serieus nemen en hoge eisen stellen aan zichzelf stellen op het gebied van deskundigheid, gedrag, integriteit, objectiviteit en natuurlijk zorgvuldigheid.

Nieuws overzicht

Nieuws archief